Strona Główna

ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897

Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze jest jedynym naukowo-technicznym czasopismem prezentującym zagadnienia hutnictwa żelaza w Polsce od roku 1929.

Czasopismo naukowo-techniczne Hutnik-Wiadomości Hutnicze prezentuje technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Publikowane są także prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji, publikacje o problemach występujących w hutach, jak: automatyzacja, mechanizacja, komputeryzacja, energetyka, ekologia, gospodarka remontowa, ekonomika produkcji, a także nowości światowe i krajowe (kronika, krótkie informacje z czasopism zagranicznych, patenty i wynalazki).

Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56,15 pkt. Wartość znormalizowana wynosi 5,93 pkt.

 

Bieżący numer

Hutnik-Wiadomości Hutnicze nr 2/2017:

URBAŃCZYK R, SZEGA  M.
Pomiarowa identyfikacja przebiegu temperatury rudy żelaza w procesie jej podgrzewania w tunelu rozmrażalniczym

Measurement identification of the temperature course of the iron ore in the process of its heating in the thawing tunnel

Streszczenie: Ruda żelaza transportowana w wagonach kolejowych w okresie zimowym może ulec zamarzaniu. W tym przypadku przed rozładunkiem w wywrotnicach wagonowych ruda podlega procesowi podgrzewania. Proces ten realizowany jest w tunelach rozmrażalniczych, w których czynnikiem grzejnym są na ogół spaliny ze spalania paliwa gazowego. Przedstawiono metodykę oraz wybrane wyniki pomiarów temperatury rudy żelaza znajdującej się w wagonach kolejowych podczas jej podgrzewania. Pomiary przeprowadzono w rozmrażalni tunelowej w ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza opalanej gazem koksowniczym. Stwierdzono dużą niejednorodność poziomu temperatury spalin grzejnych w tunelu wzdłuż jego długości i wysokości. Stwierdzono istotny wpływ umiejscowienia wagonu z rudą żelaza w tunelu rozmrażalniczym na proces jej podgrzewania oraz pokrywy śnieżnej znajdującej się na transportowanej rudzie.
Słowa kluczowe: ruda żelaza, tunel rozmrażalniczy, rozkład temperatury
Abstract: An iron ore transported in railway open goods wagon during the winter may be frozen. In this case, before unloading in the wagon tippler, the iron ore is reheating. These processes are carried out in thawing tunnels, in which the heating medium are generally gases from the combustion of gaseous fuel. The methodology and selected results of measurements of the temperature of the iron ore located in railway open goods wagons during the heating have been presented. Measurements in the thawing tunnels in ArcelorMittal Poland unit in Dąbrowa Górnicza fired by coke-oven gas were performed. A high level of heterogeneity of the heating combustion gases temperature in the thawing tunnel along its length and height was found. A significant influence of the location of goods wagon loaded with the iron ore in the thawing tunnel on the process of heating and snow cover located on the transported ore have been demonstrated.
Key words: iron ore, thawing tunnel, temperature distribution

——————————————————————————–

DEMBICZAK T., KNAPIŃSKI M., GARBARZ B.
Numeryczny model zjawiska rekrystalizacji statycznej dla wysokowęglowej stali bainitycznej

Numeric model of static recrystallization phenomenon for high-carbon bainitic steel

Streszczenie: W artykule przedstawiono model kinetyki rekrystalizacji statycznej oraz wyznaczono współczynniki równania opisującego wielkość ziaren zrekrystalizowanych statycznie w wysokowęglowej stali bainitycznej w funkcji temperatury, odkształcenia plastycznego, prędkości odkształcenia oraz początkowej wielkości ziarna austenitu. Ponadto w pracy dokonano porównania modelu kinetyki rekrystalizacji statycznej badanej stali z modelami dla stali o innych składach chemicznych. Prezentowane wyniki są kontynuacją badań opisanych w pracy [1], w której kinetykę rekrystalizacji statycznej opisano równaniami Avramiego o współczynnikach zależnych od parametrów wcześniej zadanego odkształcenia plastycznego.
Słowa kluczowe: rekrystalizacja statyczna, wysokowęglowa stal bainityczna, fizyczne symulacje, modelowanie matematyczne
Abstract: The article presents a model of the kinetics of static recrystallization and coefficients determined in the equation describing the size of statically recrystallized grains in high-carbon bainitic steel as a function of temperature, plastic strain, plastic strain rate and the initial grain size of austenite. Moreover the work compares the model of kinetics of static recrystallization of tested steel to models for steel with different chemical composition. The presented research is a continuation of tests presented in [1] in which the kinetics of static recrystallization is described with Avrami equation with coefficients depended on previously specified plastic deformation.
Key words: static recrystallization, high carbon bainitic steel, physical simulations, mathematical modelling

——————————————————————————–

WIESZAŁA R., JABŁOŃSKA M., TOMASZEWSKA A.
Właściwości tribologiczne stopu Fe-38Al5Cr w podwyższonej temperaturze

The tribological properties of the alloy Fe-38Al5Cr at high temperature

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań tribologicznych dla stopu Fe-38Al5Cr, w tym określono współczynniki tarcia na stanowisku pomiarowym przy zmiennej temperaturze. Zrealizowane badania wstępne wskazały możliwość zastosowania tego typu materiału na elementy turbosprężarki samochodowej. Uzyskane wyniki współczynnika tarcia przy tych samych parametrach są wyższe niż w przypadku badań stopu Fe-38Al – bez dodatku chromu. Oznacza to, że dodatek chromu spowodował spadek właściwości tribologicznych, jednak dla pełnej oceny konieczne jest przeprowadzenie badań zmęczeniowych w podwyższonych temperaturach.
Słowa kluczowe: stopy Fe-Al, współczynnik tarcia, tribologia
Abstract: The article presents the results of tribological tests for alloy Fe-38Al5Cr, including determined coefficients of friction using the test stand at variable temperatures. Completed preliminary study indicated the possibility of using this type of material for the parts of automotive turbochargers. The obtained values of the coefficient of friction at the same parameters, are higher than for the test alloy of Fe-38Al – without the addition of chromium. This means that the addition of chromium caused a decline in tribological properties but for a full assessment, it is necessary to carry out fatigue tests at elevated temperatures.
Key words: Fe-Al alloys, coefficient of friction, tribology

——————————————————————————–

GAJDZIK B., SZYMSZAL J.
Prognostic autoregressive modeling of steel production in Poland

Prognostyczny model autoregresyjny produkcji stali w Polsce 102

Abstract: The publication presents the prognostic modeling of steel production in Poland by 2020. Based on the general framework predicting, was made an attempt to adjust the model to empirical data, which were the size of steel production in Poland in the years 1990−2015. Applied prediction based on the autoregressive model AR (1, 3, 4) and (1, 4). Prediction ex-ante (for the years 2016 to 2020) indicates that over the next 5 years (until 2020) should be an decrease in steel production by approx. 200−300 thousand tons according to steel production in 2015.
Key words: steel production, prognostic modeling, autoregressive model
Streszczenie: W publikacji zaprezentowano prognostyczny model zmian w produkcji stali do 2020 roku. Model powstał na podstawie danych empirycznych (ze źródeł statystycznych) obrazujących wolumen produkcji stali w latach 1990−2015. Zbudowano modele autoregresyjne AR (1, 3, 4) i AR (1, 4). Przewidywania ex-ante (na lata 2016−2020) obejmowały 5 lat (do 2020 roku) i pozwoliły ustalić nieznaczne wahania spadkowe
o około 200−300 tys. ton. w stosunku do produkcji stali w 2015 roku.
Słowa kluczowe: produkcja stali, prognostyczne modelowanie, model autoregersyjny