Strona Główna

ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897

Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze jest jedynym naukowo-technicznym czasopismem prezentującym zagadnienia hutnictwa żelaza w Polsce od roku 1929.

Czasopismo naukowo-techniczne HUTNIK-Wiadomości Hutnicze prezentuje technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Publikowane są także prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji, publikacje o problemach występujących w hutach, jak: automatyzacja, mechanizacja, komputeryzacja, energetyka, ekologia, gospodarka remontowa, ekonomika produkcji, a także nowości światowe i krajowe (kronika, krótkie informacje z czasopism zagranicznych, patenty i wynalazki).

Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56,15 pkt. Wartość znormalizowana wynosi 5,93 pkt.

Bieżący numer Hutnik-Wiadomości Hutnicze nr 11/2016:

KARDAS E.
Wykorzystanie metod analitycznych do prognozowania wielkości produkcji stali na świecie i w Polsce w latach 2016−2020
The use of analytical methods for prediction of steel production in the world and in Poland in years 2016−2020

STACHURA R., KLIMCZYK A., BERNASOWSKI M.
Analiza zużycia paliwa w wielkim piecu przy zmiennych warunkach wsadowych
Analysis of the blast furnace fuel rate at the different burden conditions

BERNASOWSKI M., STACHURA R., KLIMCZYK A.
Matematyczny model namiarowania tworzyw w spiekalni
Mathematical model of the sinter plant raw materials charging

BIELNICKI M., JOWSA J., PRZEGRAŁEK P.
Badania przemysłowe oraz modelowanie matematyczne kształtowania się menisku stali i ciekłego żużla w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich
Industrial investigations and mathematical modeling of the formation of steel meniscus and liquid slag in mould used to continuous slabs casting

SOJDA P., WARZECHA M.
Metody doskonalenia prowadzonych prac badawczych na przykładzie modelowania fizycznego
Methods of improving the research conducted on example of physical modeling

WARZECHA M., WARZECHA P., MERDER T., PIEPRZYCA J., MAZURKIEWICZ J.
Analiza wpływu zastosowanego modelu matematycznego na prognozowaną dyspersję gazu w kąpieli stalowej
Analysis of the impact of the mathematical model used to predict the dispersion of gas in the steel bath

DRÓŻDŻ P., FALKUS J.
Wpływ statycznych i kinetycznych parametrów procesu wytapiania stali na wyniki pracy laboratoryjnego indukcyjnego pieca próżniowego
The impact of static and kinetic steelmaking process parameters on the results of the work of laboratory VIM furnace

PIEPRZYCA J., MERDER T., WARZECHA M., ZDONEK B., BIELAŃSKI L.
Przedmuchiwanie ciekłej stali w kadzi przy dużych natężeniach przepływu gazu – modelowanie fizyczne
The blowing liquid steel in the ladle at high gas flow rates – physical modeling

MERDER T., WARZECHA P., WARZECHA M., PIEPRZYCA J., MOYCHO J.
Wpływ typu kształtki gazoprzepuszczalnej na dyspersję gazu w kąpieli stalowej
The influence of the purging plug type on the dispersion of gas in the melt

KWAPISZ M.
Numeryczne modelowanie próby jednoosiowego ściskania testu systemu Gleeble 3800
Numerical modeling attempts uniaxial compression test in System Gleeble 3800

STRYCHARSKA D., MRÓZ S., SZOTA P.
Określenie kosztów zużycia wykroju rozcinającego podczas wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych
Determination of the wear slitting pass cost during multi-slit rolling process of ribbed bars

RADOMIAK H., ZAJEMSKA M., MUSIAŁ D., WYLECIAŁ T.
Możliwości modernizacji palników grzewczych pod kątem bezpiecznej eksploatacji pieca grzewczego
Possibility of modernization of heating burners in terms of safety during the operation of the heating furnace

PILARSKA M., FRĄCZEK T., MAŹNIAK K., OGÓREK M., RYSZKO K.
Efektywność azotowania jonowego tytanu Grade 2
The efficiency of ion nitriding titanium Grade 2

INGALDI M.
Zastosowanie metody PAMCO do oceny efektywności walcowni
Use of the PAMCO method for assessing the effectiveness of the rolling mill

GÓRSKA M.
Doskonalenie funkcjonowania systemu wytwarzania w przedsiębiorstwie branży metalowej z wykorzystaniem narzędzi Lean
Improvement of the production system functioning for enterprise from metal branch with using Lean tools