Strona Główna

ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897

Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze jest jedynym naukowo-technicznym czasopismem prezentującym zagadnienia hutnictwa żelaza w Polsce od roku 1929.

Czasopismo naukowo-techniczne Hutnik-Wiadomości Hutnicze prezentuje technologie i urządzenia do wytwarzania żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych. Publikowane są także prezentacje prac badawczych i technicznych realizacji, publikacje o problemach występujących w hutach, jak: automatyzacja, mechanizacja, komputeryzacja, energetyka, ekologia, gospodarka remontowa, ekonomika produkcji, a także nowości światowe i krajowe (kronika, krótkie informacje z czasopism zagranicznych, patenty i wynalazki).

Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56,15 pkt. Wartość znormalizowana wynosi 5,93 pkt.


Szanowni Autorzy i Czytelnicy,

Informujemy uprzejmie, że z dniem 1 marca 2017 r. Redakcja Czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze zmieniła adres.
Nowy adres redakcji jest następujący:
ul. Podgórna 4, 40-954 Katowice

Natomiast adres do korespondencji:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik, Politechnika
Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
(Redaktor Naczelny Czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze)
adres e-mail: Andrzej.Wycislik@polsl.pl


Bieżący numer

Hutnik-Wiadomości Hutnicze nr 3/2017:

 

Bolesław MACHULEC, Wojciech BIALIK, Roman MAŃKA

SPC jako narzędzie do poprawy efektywności procesu wytopu żelazokrzemu

SPC as a tool to improve the efficiency of the ferrosilicon smelting process

Steszczenie: Statystyczne sterowanie procesem (SPC) znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, ale w przemyśle żelazostopowym nie jest powszechnie stosowane. Proponuje się zastosowanie procedur SPC jako narzędzi do stabilizacji parametrów procesu wytopu żelazokrzemu w piecach rezystancyjno-łukowych. Idea ta polega na ciągłej obserwacji parametrów procesu i porównywaniu z ustalonymi normami za pomocą kart kontrolnych. Jeżeli proces ma tendencję do wykraczania poza ustalone granice, zadaniem systemu SPC jest wykrywanie i sygnalizowanie nieprawidłowości. Konsekwentne stosowanie tych metod w połączeniu z istniejącym systemem kontroli i sterowania piecem rezystancyjno-łukowym powinno wpłynąć na ograniczenie przyczyn zaburzeń procesu, oraz wynikających stąd strat. Przedstawiono podstawy teoretyczne SPC, oraz sposób konstrukcji kart kontrolnych do liczbowej oceny właściwości procesu.
Słowa kluczowe: żelazokrzem, piec rezystancyjno-łukowy, SPC, kontrola procesu
Abstract: Statistical process control (SPC) is widely applied in the automotive industry, but in the ferroalloys industry is not widely used. It has been proposed to use SPC procedures as a tool to stabilize the parameters of the ferrosilicon submerged arc furnaces. This idea is based on the continuous monitoring of process parameters and comparing with the set of standards by using control charts. If the process tends to exceed the established boundaries, the task of SPC system is to detect and signal the irregularities. The consistent application of these principles in conjunction with the existing system of monitoring and control of the submerged arc furnace should result in reducing the causes of disturbance of the process, and resulting therefrom losses. It has been presented the theoretical basis of the SPC and construction of control cards for the numerical assessment of the process.
Key words: ferrosilicon, submerged arc furnace, SPC, process control

——————————————————————————–

Jolanta MATUSIAK,  Joanna WYCIŚLIK-SOŚNIERZ, Leszek SZUBERT

Tool for monitoring and analysing noise level and technological parameters on welding workstation

Narzędzie do monitorowania i analizy poziomu dźwięku oraz parametrów technologicznych procesu na spawalniczym stanowisku pracy

Abstract: This article presents universal measurement-analytical system for monitoring, recording and analysing noise level and technological parameters on welding workstation. The paper describes the structure, functions and application of this system. This article presents also the research results of noise level during gas-shielded metal arc welding of steel. These results were used in analytical-advisory module of the system.
Key words: measurement-analytical system, noise, welding material-technological conditions, gas-shielded metal arc welding
Streszczenie: W artykule przedstawiono uniwersalny system pomiarowo-analityczny do monitorowania, rejestrowania i analizy poziomu dźwięku oraz parametrów technologicznych procesu na spawalniczym stanowisku pracy. Opisano budowę, funkcje oraz możliwości zastosowania systemu.
W artykule przedstawiono również wyniki badań poziomu dźwięku przy spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonie gazów konstrukcji stalowych, które zostały wykorzystane w module analityczno-doradczym opisywanego systemu.
Słowa kluczowe: system pomiarowo-analityczny, hałas, warunki materiałowo-technologiczne spawania, spawanie łukowe w osłonie gazów

——————————————————————————–

Bożena GAJDZIK

Wpływ czasu pracy na wydajność w przemyśle hutniczym

Influence of the working time on labour efficiency in metallurgical industry

Streszczenie: W publikacji przedstawiono zależność między gospodarowaniem czasem pracy a zbiorową wydajnością pracy w sektorze hutniczym. Na podstawie danych statystycznych o czasie pracy w przemyśle hutniczym ustalono jego wpływ na poziom wydajności pracy. Dane empiryczne do modelu pochodziły z lat 2000−2015 i dotyczyły wielkości wyprodukowanej stali i czasu pracy. W części opisowej pracy przedstawiono opis uwarunkowań prawno-organizacyjnych organizacji systemów pracy w przedsiębiorstwach. W części analitycznej zestawiono dane statystyczne dotyczące gospodarowania czasem pracy w przemyśle hutniczym i opracowano model ekonometryczny zespołowej wydajności pracy.
Słowa kluczowe: czas pracy, wydajność pracy (produktywność), przemysł hutniczy
Abstract: The paper presents the relation between the management of working time and total efficiency in the steel sector. Influence of the working hours in the steel industry on the level of efficiency was established on the basis of statistical data. The empirical data from 2000-2015 about steel production and working time were used. In the description part of the paper the organization of working time system in the steel companies was presented. In the empirical part of the paper statistics on the work time management in the steel industry were summarized and econometric model of total efficiency (productivity) in steel industry was presented.
Key words: working time, labour efficiency (productivity), steel industry

——————————————————————————–

Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ

Wykorzystanie metod ABC i XYZ do optymalizacji gospodarki częściami zamiennymi w walcowni zimnej taśm

Application of ABC and XYZ methods for economy optymization of spare parts in the cold rolling mill strip

Streszczenie: W artykule przestawiono klasyfikację materiałów zaopatrzeniowych przy wykorzystaniu metody ABC i XYZ dla walcowni zimnej w Krakowie. W zakładach hutniczych pojawia się w naturalny sposób potrzeba klasyfikacji produktów pod względem ich ekonomicznego znaczenia w zaopatrzeniu lub w dystrybucji. Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji pozwalają odpowiedzieć na pytania, jak racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, aby zapewnić płynność finansową zakładów hutniczych i jednocześnie utrzymać ciągłość produkcji.
Słowa kluczowe: walcownia taśm na zimno, gospodarka magazynowa, metoda ABC/XYZ, logistyka
Abstract: The article presents the classification of intermediate materials using ABC and XYZ methods for the cold rolling mill in Krakow. In steel plants the necessity of products classification in terms of their economic importance in the supply or distribution occurs naturally. The aim of the classification is to answer the questions about efficient management of financial resources to ensure both cash flow of metallurgical plants and production continuity maintenance.
Key words: cold- rolling mill, stock management, methods ABC and XYZ, logistics