Ghostwriting

Szanowni Autorzy,

Informujemy uprzejmie, że Redakcja czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze, kierując się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wysokimi standardami jakościowymi i rzetelnością w prezentowaniu wyników badań, wdrożyła zasady związane z definicjami ghostwriting i guest autorship (honorary autorship).

Ghostwriting − przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji
Guest authorship (honorary authorship) − przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie powyższym przypadkom (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) są następujące:

a) Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

b) Redakcja wyjaśnia, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej,
a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

c) Redakcja uzyskuje informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

d) Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Nawiązując do przedstawionej procedury, zmieniona została treść dotychczasowych oświadczeń Autorów. Aktualna treść oświadczenia Autora (Autorów): Oświadczenie autorów