O czasopiśmie

Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie Hutnik-Wiadomości Hutnicze

     Czasopismo naukowo-techniczne Hutnik-Wiadomości Hutnicze, wydawane od 1929 roku,  jest aktualnie jedynym periodykiem naukowo-technicznym w Polsce publikującym artykuły z zakresu hutnictwa żelaza o ograniczonym zasięgu międzynarodowym. Publikują w nim swoje prace i czytają go zarówno środowiska akademickie, jak i przemysłowe. Wśród publikacji można znaleźć prace z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. Tematyka publikowanych prac dotyczy wszystkich dziedzin hutnictwa żelaza, z wyjątkiem tematyki odlewniczej. Artykuły naukowo-badawcze i  problemowo-przeglądowe obejmują następujące obszary zagadnień: metalurgia stali, wielkopiecownictwo, przeróbka plastyczna, metaloznawstwo i obróbka cieplna, analityka hutnicza oraz zagospodarowanie odpadów hutniczych i ochrona środowiska  przyrodniczego. Publikowane są tu również wyniki badań dotyczących analizy i optymalizacji procesów metalurgicznych, ich komputeryzacji, automatyzacji i robotyzacji, wprowadzania nowoczesnych materiałów i energooszczędnych technologii, a także opracowania podejmujące aktualne problemy restrukturyzacji polskiego hutnictwa i racjonalizacji zatrudnienia. Ponadto zamieszczamy też prace przedstawiające problematykę wdrażania systemów jakości, systemów zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach hutniczych.
Znaczna część artykułów publikowanych w Hutniku prezentuje wyniki prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych prowadzonych w polskich uczelniach, resortowych instytutach naukowo-badawczych oraz zakładach hutniczych, w tym również rezultaty badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (badania własne, statutowe, projekty indywidualne i zespołowe oraz celowe). Wiele z nich obejmuje później istotne elementy prac doktorskich i habilitacyjnych. Publikacje w Hutniku-Wiadomościach Hutniczych stanowią liczące się pozycje w dorobku naukowym wielu polskich specjalistów z zakresu metalurgii. W poszczególnych numerach Hutnika publikowane są również  informacje o konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, targach branżowych, nowościach wydawniczych, wynalazkach i udoskonaleniach hutniczych, obronach prac doktorskich i habilitacyjnych, a także działalności kół i komisji SITPH.

Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze jest włączone w system międzynarodowej informacji naukowej prowadzonej przez American Society for Metals. Streszczenia artykułów publikowanych w Hutniku zamieszczane są w Metals Abstracts i Referativnym Zhurnale  Metallurgija, a z zakresu analityki hutniczej również w Chemical Abstracts i Analytical Abstracts.  Wybrane artykuły z Hutnika-Wiadomości Hutniczych są tłumaczone przez BISRA na język angielski. Przyczynia się to do upowszechnienia osiągnięć polskich naukowców i inżynierów. Wielu wybitnych polskich specjalistów z zakresu metalurgii stali zgodnie podkreśla, że poziom merytoryczny prac publikowanych w Hutniku jest zbliżony do prac drukowanych z tego obszaru tematycznego, w renomowanych periodykach zagranicznych.

W 1992 roku nastąpiło przyłączenie do czasopisma Hutnik, miesięcznika o charakterze technicznym, tj. Wiadomości Hutniczych. Podyktowane to było porządkowaniem i usystematyzowaniem sytuacji na rynku branżowych czasopism specjalistycznych w naszym kraju wraz z jednoznacznym ukształtowaniem ich profilu tematycznego.
Wzorem lat ubiegłych, będziemy w naszym periodyku systematycznie zwiększać liczbę publikowanych artykułów w języku angielskim, zarówno w celu zwiększenia liczby cytowań w specjalistycznych bazach danych, jak i przygotowania czasopisma  Hutnik-Wiadomości Hutnicze do ubiegania się o miejsce na Liście Filadelfijskiej.

Dodaj komentarz