Wskazówki

Wskazówki dla Autorów współpracujących z czasopismem
Hutnik-Wiadomości Hutnicze

        Czasopismo naukowo-techniczne Hutnik-Wiadomości Hutnicze publikuje prace dotyczące wszystkich dziedzin hutnictwa żelaza, z wyjątkiem tematyki odlewniczej, nie ogłaszane drukiem wcześniej w innych czasopismach.  W szczególności artykuły naukowo-badawcze i  problemowo-przeglądowe powinny obejmować następujące obszary zagadnień: metalurgia stali, wielkopiecownictwo, przeróbka plastyczna, metaloznawstwo i obróbka cieplna, analityka hutnicza oraz zagospodarowanie odpadów hutniczych i ochrona środowiska  przyrodniczego. Publikowane mogą być również wyniki badań dotyczących analizy i optymalizacji procesów metalurgicznych, ich komputeryzacji, automatyzacji i robotyzacji, wprowadzania nowoczesnych materiałów i energooszczędnych technologii, a także opracowania podejmujące aktualne problemy restrukturyzacji polskiego hutnictwa i racjonalizacji zatrudnienia. Przyjmowane będą też prace przedstawiające problematykę wdrażania systemów jakości i systemów zarządzania środowiskowego w zakładach hutniczych oraz innych elementów decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw zwłaszcza w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze publikuje również  informacje o odbytych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, targach branżowych, nowościach wydawniczych, wynalazkach i udoskonaleniach hutniczych oraz działalności kół i komisji SITPH, a także artykuły sponsorowane i reklamy.
Kolegium Redakcyjne, kierując się troską o utrzymanie wysokiego poziomu artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie, postanowiło dokonać podziału  zakwalifikowanych do druku prac na artykuły główne (naukowe), przeglądowe oraz pozostałe: doniesienia, komunikaty, prace przyczynkowe, informacje o remontach, modernizacjach urządzeń itp. Wszystkie nadsyłane artykuły są recenzowane. O zakwalifikowaniu artykułu do druku i włączeniu go do określonej grupy decyduje Kolegium Redakcyjne.
Redakcja prosi Autorów o stosowanie następujących zasad  przygotowywaniu artykułów do druku.

 1. Artykuł należy przysłać do redakcji w postaci wydruku komputerowego, w dwóch egzemplarzach oraz pliku na płycie CD lub DVD (edytor Microsoft Word). Wydruk w formacie A4, wielkość czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5 interlinii. Objętość artykułu głównego nie powinna w zasadzie przekraczać 10-12 stron z rysunkami i tablicami włącznie. Artykułów wieloczęściowych, z tzw. „ciągiem dalszym”, redakcja nie przyjmuje.
 2. Najpierw należy napisać tytuł artykułu w j. polskim (pogrubienie i środkowanie, czcionka TNR 16), później tytuł w j. angielskim (kursywa, czcionka TNR 16, środkowanie). Jeśli artykuł jest napisany w j. angielskim jest układ odwrotny. Odstęp między tytułem artykułu w j. polskim i angielskim powinien wynosić dwa wiersze (czcionka TNR 12). Następnie podać  imiona i nazwiska autorów bez tytułów naukowych (pogrubienie, czcionka TNR 10). Jeden wiersz niżej afiliacja (lub afiliacje) autorów (te dane wyśrodkować. Przykład:

  Tytuł w języku polskim

  Tytuł w języku angielskim

  Jan KOWALSKI
  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki
  ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

 3. Po spisie literatury należy napisać jeszcze raz imiona i nazwiska autorów, łącznie z tytułami naukowymi i adres mailowy głównego autora (korespondencja). Jeśli autorzy uznają, że artykuł zawiera szersze dane faktograficzne z różnych obszarów tematycznych, wówczas można podać dwa adresy mailowe ( wyrównanie do strony prawej).
 4. Streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 10 wierszy) – bez akapitów, powinno informować o celu pracy oraz najważniejszych wynikach (osiągnięciach). Należy podać również słowa kluczowe w j. polskim i angielskim (max 6 wyrazów):
  Słowa kluczowe: wymienić bez pogrubienia
  Key words: wymienić bez pogrubienia – kursywa
 5. Treść artykułu (czcionka TNR 11) powinna odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy, a cytowane w nim piśmiennictwo powinno uwzględniać najnowsze prace polskie i zagraniczne z tego zakresu. Artykuł powinien być napisany poprawną polszczyzną, zwięźle, bez zbędnych powtórzeń i podawania elementarnych informacji, a także posiadać określoną myśl przewodnią.
 6. Układ artykułu powinien być zwarty i przejrzysty, a jego treść podzielona na zatytułowane rozdziały tworzące zamkniętą całość. Artykuł powinien kończyć się podsumowaniem i/lub  jasno sformułowanymi wnioskami.
 7. Jednostki miar, słownictwo techniczne, skróty najważniejszych oznaczeń, wielkości we wzorach, znaki matematyczne itp. powinny odpowiadać obowiązującemu Międzynarodowemu Układowi Jednostek (SI). Inne jednostki mogą być stosowane, jeśli są uznane za legalne lub przejściowo dopuszczone do stosowania.
 8. Tablice i rysunki (fotografie) powinny znajdować się poza tekstem na oddzielnych stronach, a na marginesie wydruku tekstu powinny być zaznaczone ołówkiem miejsca ich umieszczenia.
 9. Tablice powinny być ponumerowane cyframi arabskimi z lewej strony u góry.  Następnie należy podać tytuł dotyczący zawartości danej tablicy w języku polskim (tekst pogrubiony). W następnym wierszu należy podać numer tablicy i jej tytuł w języku angielskim (kursywa, bez pogrubienia). W obydwu przypadkach wielkość czcionki powinna wynosić TNR 9. Przykład:
  Tablica 2. Skład chemiczny badanej stali
  Table 2. Chemical composition of the investigated steel
  Pożądane jest, aby mieściły się w szerokości szpalty lub kolumny (podstawa 8 cm lub 17 cm). Nie należy dołączać tablic, gdy dane tablicowe są na rysunku.
 10. Materiały ilustracyjne (rysunki, wykresy, schematy, diagramy, zdjęcia) należy ponumerować cyframi arabskimi z podaniem napisu objaśniającego w języku polskim (tekst pogrubiony) i w języku angielskim (kursywa) – wielkość czcionki TNR 9. Rysunki powinny mieścić się na jednej szpalcie (8 cm) lub kolumnie (17 cm). Zdjęcia (tylko czarno-białe) powinny być wyraźne i kontrastowe,  przysłane również w formie plików graficznych JPG, BMP, TIFF itp. Przykład:
  Rys. 1. Rozkład temperatury ciekłej stali…
  Fig. 1. Distribution of liquid steel temperature…
 11. Wzory matematyczne i chemiczne powinny być pisane bardzo czytelnie (zwłaszcza zapis potęg i indeksów), a ich kolejność należy zaznaczyć po prawej stronie viagra online numerami w nawiasach okrągłych, np. … (3). Litery greckie należy opisać dodatkowo na marginesie ołówkiem, podając ich nazwy fonetyczne, np.  – sigma.
 12. Literatura w czasopiśmie Hutnik-Wiadomości Hutnicze ma układ tzw. stylu Chicago. Styl ten został wybrany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy budowie ogólnopolskiej bazy cytowań Pol-index. Zasadą nadrzędną spisu literatury jest ułożenie wszystkich pozycji w porządku alfabetycznym. Format bibliografii:

[1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt) : strony.

Przykłady poprawnego cytowania literatury:

[1] Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.
[2] Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
[3] Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

——————————————————————————————–

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia do opracowań autorskich zmian terminologicznych, niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, stylistycznych, gramatycznych w celu dostosowania artykułu do norm przyjętych w naszym czasopiśmie. Zmiany i uzupełnienia  merytoryczne będą dokonywane w uzgodnieniu z autorem.
 2. Opinia lub uwagi recenzenta będą przekazywane Autorowi do ustosunkowania się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. Nie dostarczenie poprawionego artykułu w tym terminie oznacza rezygnację Autora z publikacji pracy w naszym czasopiśmie.
 3. W celu łatwego i szybkiego kontaktu z Autorem pracy prosimy każdorazowo podawać dokładny adres do korespondencji wraz z numerem telefonu, faxu i adresu e-mailowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy zespołowej, której autorzy pracują w różnych instytucjach.
 4. Za publikację artykułów redakcja nie płaci honorarium autorskiego.
 5. Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma, w którym wydrukowano jego artykuł.
 6. Artykuł, w którym nie uwzględniono podanych wskazówek, zostanie odesłany Autorom do poprawy przed przystąpieniem do recenzji merytorycznej.
 7. Po zakwalifikowaniu do druku każdy z autorów zobowiązany jest wypełnić:

 

Dodaj komentarz